Specialist.czAktuální informace


Výsledky ankety Kariéra 2016

[17.05.2016]
Zúčastnili jste se Pracovního veletrhu Kariéra PLUS 2016? Chcete vědět, co mohou absolventi nabídnout potenciálním zaměstnavatelům? Přečtěte si výsledky naší ANKETY.
Na pracovním veletrhu Kariéra PLUS konajícím se 8. března 2016 na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě jsme jako součást představení naší společnosti realizovali anketu, jejímž cílem bylo zjistit jednoduchou otázkou „Co jako absolventi nabízíte zaměstnavatelům?“, čím by mohli absolventi zaujmout.
Ankety se zúčastnilo 152 respondentů v poměru 54% mužů a 46% žen a převážná většina byla tvořena studenty VŠB-TUO. V průměru v anketě uváděli 2,5 kompetencí, přičemž v minimu 1 a v maximu 11 kompetencí.

Graf č. 1 Četnost kompetencí v podílu mužů a žen

Jednotlivé pojmy uváděné respondenty byly kategorizovány do skupin. Konkrétní skupiny utvářely obecnější kategorie – kompetence.

Nejčastěji se vyskytující pojmy spadaly do kompetence k Výkonnosti, což je v práci jedna z nejdůležitějších. Nejčetnějším pojmem byla pracovitost, ale objevovaly se také pojmy jako cílevědomost, preciznost či dochvilnost.

Zajímavým jevem byl značný rozdíl mezi muži a ženami u Ochoty vzdělávat se v poměru 3:7. Ženy jsou tedy podstatněji ochotnější vzdělávat se i po studiích a zdokonalovat se.

V anketě se objevovaly i výroky značící Samostatnost, jako zodpovědnost, spolehlivost či trpělivost.

Naše očekávání, že se Počítačová gramotnost objeví u studentů ve vysoké míře, se nepotvrdila. Překvapivě pouhých 8 respondentů uvedlo, že by mohli budoucím zaměstnavatelům nabídnout velmi dobré dovednosti jako Práce s MS Office, Programování či Práce v CAD. Převaha mužů v této kategorii již ale byla předpokládána.

Velký nepoměr se objevil i u Loajality, kdy muži častěji uváděli, že mohou organizaci nabídnout svou oddanost a věrnost.

Pro zaměstnavatele důležitým faktorem jsou Odborné znalosti. Co tato kompetence v anketě zahrnovala, znázorňuje následující graf.

Graf č. 2 Procentuální zastoupení jednotlivých odborných znalostí a dovedností

Výše uvedené odborné znalosti a dovednosti reprezentovaly převážně odborné zaměření studentů na Univerzitě. Technické zaměření respondentů vychází ze samotného místa konání Pracovního veletrhu na VŠB-TUO, tedy univerzity orientované převážně na technické obory.

Zarážející byl nedostatečný výskyt pojmů saturujících vyhledávání informací, jež je u zaměstnavatelů vysoce žádoucí pro denní fungování pracovníků a jejich samostatnost.

Překvapením byla i nízká frekvence Jazykových dovedností dosahující necelá 3%, což mnoho zaměstnavatelů bere v dnešní době za samozřejmost.

Příčiny výsledků lze ale chápat z více úhlů pohledu. Vzhledem k charakteru zadání uvedli respondenti vždy jen několik pojmů, které by mohli nabídnout, neznačí to ale, že se jedná o jejich jediné kvality. Některé vlastnosti mohou studenti brát jako samozřejmost objevující se u každého jedince a proto by ji ani neuvedli, jako například Počítačová gramotnost, kterou určitě oplývá více respondentů, než jen 8 ze 152. Za výsledky stojí i samotná motivace respondentů, píší o svých kvalitách či o kvalitách, které podle nich preferují zaměstnavatelé?

Ačkoliv jsou nám některé motivy k odpovědím neznámy, anketa měla rozhodně svůj přínos pro zjištění, co mohou absolventi nabídnout a kam by možná měl směřovat i jejich budoucí seberozvoj.

Andrea Mindeková & Jan Střelec

Fotogalerie